Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty NASCO

(VHGT) - Sáng ngày 6/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) đã họp tại Trụ sở chính ở Sân bay quốc tế Nội Bài. Tham dự ĐHĐCĐ có các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Công ty (BKS), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc NASCO và đại diện các cổ đông của Công ty.

Bài viết liên quan

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 thành viên: Ông Lê Đức Cảnh – PTGĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty; Ông Trần Việt Phương – Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty; Bà Hà Thị Thu Nga – Thành viên HĐQT Công ty. Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký ĐHĐCĐ được Đại hội bầu đã giúp Đoàn chủ tịch triển khai thực hiện toàn bộ nội dung liên quan trong quá trình tổ chức Đại hội.

Ông Lê Đức Cảnh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Chủ tịch HĐQT Công ty NASCO phát biểu và điều hành Đại hội

Ông Trần Việt Phương, thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội các Nội dung theo phân công của Đoàn chủ tịch tại Đại hội. 

Bà Hà Thị Thu Nga, thành viên HĐQT báo cáo tại Đại hội các Nội dung theo phân công của Đoàn chủ tịch

Tại Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua kết quả chi trả thù lao, tiền lương năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2024 của HĐQT, BKS; Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS Công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng BKS Công ty báo cáo các nội dung tại Đại hội

Cổ đông đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty NASCO đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, HĐQT và BKS Công ty NASCO đã thống nhất, triển khai các Nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và triển khai cho Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ sau Đại hội. 

HĐQT Công ty tặng hoa, tri ân đối với thành viên HĐQT và BKS được miễn nhiệm tại Đại hội và chúc mừng thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung, thay thế tại Đại hội

Nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty NASCO được công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên Website của Công ty.

Thư ký Đại hội thông qua nội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/6/2024, được HĐQT Công ty NASCO triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. 

ĐÀO MINH ANH

Tags

BÌNH LUẬN